آکادمی مدیریت حرفه ای

دانشنامه مهندسی صنایع

 1. Activity Based Costing
  (ABC)

  هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 2. Benefit Cost Ratio

  نسبت درآمد هزینه

 3. Break Even

  سر به سر

 4. Capital Budgeting

  بودجه بندی سرمایه

 5. Cash Flow

  جریان نفدینگی

 6. Cost Volume Profit Analysis

  تجزیه و تحلیل هزینه - حجم سود

 7. Cost Accounting

  حسابداری هزینه

 8. Decision Making Under Certainty

  تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان

 9. Decision Making Under Risk

  تصمیم گیری تحت شرایط ریسک

  /accordion] [accordion title='

  Decision Making Under Uncertainty

  ']

  تصمیم گعری تحت شرایط عدم اطمینان

 10. Depreciation

  استهلاک

 11. Design to Cost

  طراحی بر مبنای هزینه

 12. Economies of Integration

  اقتصادهای یکپارچگی

 13. Economies of Scale

  اقتصادهای مقیاسی

 14. Economies of Scope

  اقتصادهای ابعادی

 15. Equivalent Uniform Annual Value

  ارزش سالیانه یکنواخت

 16. External Rate of Return (ERR)

  نرخ بازگشت سرمایه خارجی

 17. Extra Investment Analysis

  تحلیل سرمایه گذاری اضافی

 18. Inflation

  تورم

 19. Interest Rate

  نرخ بهره

 20. Internal Rate of Return (IRR)

  نرخ بازگشت سرمایه داخلی

 21. Life Cycle Costing

  هزینه یابی دوره عمر

 22. Minimum Attractive Rate of Return

  حداقل نرخ جذابیت بازگشت سرمایه

 23. Net Present value (NPV)

  ارزش خالص فعلی

 24. Payback Period

  دوره بازگشت سرمایه

 25. Rate of Return (ROR)

  نرخ بازگشت سرمایه

 26. Tax Rate

  نرخ مالیات

 27. Time Value of Money

  ارزش زمانی پول

 28. Activity Based Costing (ABC)

  هزینه یابی بر مبنای فعالیت

 29. Benefit Cost Ratio

  نسبت درآمد هزینه

 1. Acceptable Process Level
  (APL)

  سطح فرآیند قابل قبول

 2. Acceptable Quality level
  (AQL)

  سطح کیفیت قابل قبول

 3. Acceptance Sampling

  نمونه گیری پذیرش

 4. Average Outgoing Quality
  (AOQ)

  میانگین کیفیت محصولات خارج شده

 5. Average Outgoing Quality Limit
  (AOQL)

  مرز میانگین کیفیت محصولات خارج شده

 6. Average Total Inspection (ATI)

  متوسط تعداد کل مورد بازرسی

 7. Certificate of Quality (COQ)

  گواهی کیفیت

 8. Chain sampling plan

  طرح نمونه گیری زنجیره ای

 9. Company Wide Quality Control (CWQC)

  کنترل کیفیت در سطح شرکت

  /accordion] [accordion title='

  Control station

  ']

  ایستگاه کنترل

 10. Corrective action

  اقدام اصلاحی

 11. Customer Based Quality

  کیفیت بر مبنای نیاز مشتری

 12. Customer Satisfaction

  رضایت مشتری

 13. Deming Application Prize

  جایزه کاربردی دمینگ

 14. Designing in Product Quality

  توجه به کیفیت در طراحی محصول

 15. Exception report

  گزارش موارد نقص

 16. Failure Mode Effects & Criticality Analysis
  (FMECA)

  تجزیه و تحلیل حساسیت و نقاط شکست

 17. Fish diagram

  نمودار استخوان ماهی

 18. Fishbone (Cause & Effect) Diagrams

  نمودارهای علت و معلول

 19. Foolproof mechanisms (Poke Yoke)

  مکانیزم های گوشزد کننده خطا

 20. House of Quality

  خانه کیفیت

 21. Indifferent Quality Level (IQL)

  سطح کیفیت بی تفاوت

 22. In process inspection report

  گزارش بازرسی محصول در جریان ساخت

 23. Inspection level

  سطح بازرسی

 24. Ishikawa Diagrams

  نمودارهای ایشیکاوا

 25. Level of significant

  سطح تشخیص

 26. Lot Tolerance Percent Defective (LTPD)

  حداکثر خرابی قابل قبول

 27. Lot formation

  تشکیل انباشته

 28. Lot size

  حجم انباشته

 29. Lower Control Limit (LCL)

  حد پایین کنترل

 30. Off-Line Quality Control

  کنترل کیفی غیرمستقیم

 31. On-Line Quality Control

  کنترل کیفی مستقیم

 32. Operation Characteristic (OC)

  منحنی مشخصه عملکرد

 33. Pareto diagram

  نمودار پارتو

 34. Percent defective

  درصد ضایعات

 35. Quality Control Circles (QCC)

  دوایر کنترل کیفی

 36. Quality Function Deployment (QFD)

  گسترش عملکرد کیفی

 37. Quality Improvement (QI)

  بهبود کیفیت

  /accordion] [accordion title='

  Quality Information Equipment (QIE)

  ']

  تجهیزات اطلاعاتی کیفیت

 38. Quality Loss Function

  تابع ضایع کیفی

 39. Quality assurance

  تضمین کیفیت

 40. Quality inspection

  بازرسی کیفیت

 41. Rejectable Quality Level (RQL)

  سطح کیفیت قابل رد کردن

 42. Sample approach

  روش نمونه برداری

 43. Statistical process Control (SPC)

  کنترل فرآیند آماری

 44. Statistical Quality Control (SQC)

  کنترل کیفیت آماری

 45. Total Product Quality (TPQ)

  کیفیت محصول فراگیر

 46. Total Quality Control (TQC)

  کنترل کیفیت فراگیر

 47. Total Quality Management (TQM)

  مدیریت کیفیت فراگیر

 48. Unacceptable Quality Level (UQL)

  سطح کیفیت غیرقابل پذیرش

 49. Up Control Limit (UCL)

  حدبالای کنترل

 50. Warranty of quality

  ضمانت کیفیت

 1. ABC Inventory Classification

  طبقه بندی موجودی به صورت ABC

 2. Aggregate Planning (AP)

  برنامه ریزی تجمیعی

 3. Analysis of planning

  تحلیل برنامه ریزی

 4. Average inventory

  موجودی متوسط

 5. Back log

  عقب افتادگی از سفارش

 6. Backward (Upstream) Scheduling

  زمانبندی رو به عقب

 7. Balance Delay

  تاخیر بالانس

 8. Bill Of Material (BOM)

  لیست مواد

 9. Bottleneck

  گلوگاه

 10. Capacity Requirements Planning

  برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز

 11. Closed Loop MRP

  روش MRP حلقه بسته

 12. Continuous Flow Processes

  فرآیند دارای جریان مستمر

 13. Cost of Carrying

  هزینه حمل

 14. Delay in delivery

  تاخیر در تحویل

 15. Demand Forecasts

  پیش بینی تقاضا

 16. Demand Management

  مدیریت تقاضا

 17. Decision Making

  تصمیم گیری

 18. Direct inventory reduction

  کاهش موجودی مستقیم

 19. Distribution Requirements Planning

  برنامه ریزی احتیاجات توزیع

 20. Distribution Resource Planning

  برنامه ریزی منابع توزیع

 21. Double Declining Balance method

  روش موجودی نزولی دوبل

 22. Earning Per Share

  درآمد هر سهم

 23. Economic Order Quantity

  مقدار سفارش اقتصادی

 24. Economic Per Period

  دوره سفارش اقتصادی

 25. Economic planning

  برنامه ریزی اقتصادی

 26. Enterprise Logistic Planning

  برنامه ریزی تدارکات سازمان

 27. Expected profit under certainty

  سود مورد انتظار در شرایط اطمینان

 28. Fixed order interval

  فاصله زمانی سفارش ثابت

 29. Forecast

  پیش بینی

 30. Forward (Downstream) Scheduling

  برنامه ریزی زمان بندی رو به جلو

 31. Hybrid System

  سیستم تلفیقی

 32. Inducement

  پاداش سازمانی

 33. Inefficiency

  عدم کارایی

 34. Intermittent Flow Processes

  فرآیندهای دارای جریان متناوب

 35. Inventory holding cost

  هزینه نگهداری موجودی

 36. Inventory control

  کنترل موجودی

 37. Inventory provision

  ذخیره موجودی کالا

 38. Job Shop Processes

  فرآیندهای تولید کارگاهی

 39. Job product

  تولید تکی

 40. Job shop product

  تولید کارگاهی

 41. Just In Time

  تولید به موقع

 42. Kanban

  کانبان

 43. Lag

  پس افت

 44. Lead time

  فاصله زمانی سفارش تا دریافت کالا

 45. Line Balancing

  بالانس خط

 46. Lot size

  اندازه انباشته

   

 47. Manufacturing Resource Planning

  برنامه ریزی منابع تولید

 48. Marginal profit

  سود نهایی

 49. Market Price

  قیمت بازار

 50. Market equilibrium

  تعادل بازار

 51. Market survey

  بررسی بازار

 52. Mass Production

  تولید انبوه

 53. Master production Schedule

  زمانبندی کلان تولید

 54. Material Requirement planning

  برنامه ریزی احتیاجات مواد

 55. Net inventory value

  موجودی خالص

 56. On-OFF Product

  تولید تکی

 57. Optimization

  بهینه سازی

   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه آکادمی مدیریت حرفه ای می باشد. 1399-1394