آکادمی مدیریت حرفه ای

دانشنامه مدیریت پروژه

 1. Acceptance Criteria

   معیارھای پذیرش:
  مجموعه شرایط الزامی که پیش از پذیرفتن اقلام قابل تحویل، میبایست تحقق یابد.

 2. Activity

  فعالیت:
  جزء مستقل و برنامه ریزی شده کارھای انجام شونده در طول دوره پروژه.

 3. Analogous Estimating

  برآورد مقایسه ای:
  تکنیکی برای برآورد و تخمین طول زمان یا ھزینه یک فعالیت یا یک پروژه با استفاده از (سوابق) داده ھای حاصل از فعالیت یا پروژه ھای مشابه گذشته.

 4. Apportioned Effort

  کار اختصاص داده شده:
  فعالیتی که برای اجرای خالص و مجزای یک کار مستقل اختصاص دارد و قابل تجزیه به فعالیت یا کار ھای دیگر نباشد. کار اختصاص داده شده، یکی از سه نوع فعالیت مدیریت ارزش کسب شده (EVM) است که برای سنجش کارایی استفاده میشود.

 5. Assumption

  فرض:
  عاملی درست، واقعی یا محقق است که در فرآیند برنامه ریزی بدون دلیل و استدلال درنظرگرفته میشود.

 1. Backward Pass

  بازگشت به عقب:
  یک تکنیک در روش مسیر بحرانی (CPM) برای محاسبه موعد دیرترین شروع یا دیرترین پایان از طریق حرکت به سوی عقب در مدل زمانبندی از انتھای پروژه.

 2. Baseline

  برنامه مبنا:
  نسخه تایید شده حاصل کار که صرفا از طریق رویهھای کنترل تغییرات قابل
  تغییر بوده و بعنوان مبنایی برای مقایسه بکارمیرود.

 3. Bottom-up Estimating

  برآورد پایین به بالا:
  تکنیکی برای برآورد و تخمین طول زمان یا ھزینه یک پروژه با استفاده از  تجمیع تخمین ھای اجزای سطوح پایینتر در ساختار شکست کار (WBS)

 4. Budget at Completion

  بودجه تکمیل کار (BAC) :
  جمع کل بودجه در نظرگرفته شده برای تکمیل کار.

 1. Change Control


  کنترل تغییر:
  فرآیندیست که از طریق آن اصلاح مستندات، تحویل شدنی یا برنامه ھای مبنای مرتبط با پروژه، شناسایی، مستند، تایید یا رد میشود.

 2. Change Control Board


  ھیات/کمیته کنترل تغییر (CCB):
  گروھی رسمی و صاحب اختیار که مسولیت بازنگری، ارزیابی، تایید، تعویق یا رد تغییرات پروژه و ھمچنین بایگانی و ارتباطات مرتبط را دارند.

 3. Change Control System


  سیستم/سامانه کنترل تغییر:
  مجموعهای از رویه ھا که چگونگی راھبری و کنترل اصلاح تحویل شدنیھای پروژه و مستندسازی مرتبط را تشریح میکند.

 4. Change Request


  درخواست تغییر:
  پیشنھاد رسمی اصلاح مستند، تحویل شدنی یا برنامه مبنا.

 5. Code of Accounts


  کد[گزاری] حسابھا:
  سیستم شماره گزاری یکتا مورد استفاده در شناسایی ھریک از  اجزای ساختار شکست کار (WBS)

 6. Communication Management Plan


  برنامه مدیریت ارتباطات:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو که تشریح میکند اطلاعات، چگونه، چه ھنگام و توسط چه کسی منتشر و راھبری میشود.

 7. Constraint


  محدودیت (قید):
  یک عامل محدودکننده که بر اجرای پروژه، طرح، پورتفولیو یا فرآیند تاثیرگذار است.

 8. Control Account


  شماره کنترل:
  نقطه کنترل مدیریتی که در آن گستره، بودجه، ھزینه واقعی و زمانبندی یکپارچه شده و جھت سنجش عملکرد با ارزش کسب شده مقایسه می شود.

 9. Corrective Action


  عمل اصلاحی:
  فعالیتی ارادی/تعمدی برای تعدیل/اصلاح کارایی کاری از پروژه مطابق برنامه مدیریت پروژه.

 10. Cost Management Plan


  برنامه مدیریت ھزینه:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه، طرح یا پورتفولیو که چگونگی برنامه ریزی، ساختاربندی و کنترل ھزینه را تشریح می کند.

 11. Cost Performance Index


  شاخص عملکرد ھزینه (CPI):
  مقیاسی از کارایی ھزینه ای منابع بودجه ریزی شده که بصورت نسبت ارزش کسب شده به ھزینه واقعی بیان می شود.

 12. Cost Variance


  انحراف ھزینه:
  مقدار کمبود یا اضافه بودجه در یک نقطه زمانی خاص که از کسر هزینه واقعی (AC) از ارزش کسب شده (EV) بدست می آید:  CV = EVAC

 13. Crashing


  خردکردن:
  تکنیکی برای کوتاه کردن طول مدت زمانبندی برای رسیدن به حداقل ھزینه با استفاده از افزودن منابع.

 14. Critical Chain Method


  روش زنجیره بحرانی (CCM):
  روشی برای زمانبندی است که به تیم پروژه اجازه میدھد اندوخته ھا/بافرھایی در مسیر زمانبندی پروژه برای بشمار آوردن منابع محدود و عدم قطعیتھای پروژه قراردھند.

 15. Critical Path


  مسیر بحرانی:
  سلسله فعالیتھای تشکیل دھنده بلندترین مسیر درطول پروژه که نشانگر حداقل مدت ممکن پروژه است.

 16. Critical Path Activity


  فعالیت مسیر بحرانی:
  ھرکدام از فعالیتھای روی مسیر بحرانی زمانبندی پروژه.

 17. Critical Path Method


  روش مسیر بحرانی:
  روشی برای تخمین حداقل طول زمان پروژه و تعیین مقدار انعطافپذیری برنامه در مسیرھای مختلف شبکه منطقی مدل زمانبندی.
 1. Data Date


  موعد گزارش:
  نقطه زمانی که در آن وضعیت پروژه ثبت می گردد.

 2. Decision Tree Analysis


  آنالیز درخت تصمیم:
  تکنیک نموداری و محاسباتی ارزیابی تلویحی یک زنجیره مشتمل بر گزینه ھای چندگانه محتمل.

 3. Decomposition


  تجزیه:
  تکنیکی برای تقسیم کردن گستره و اقلام قابل تحویل پروژه به اجزای کوچکتر یا بخش ھای قابل مدیریت.

 4. Defect Repair


  رفع نقص:
  فعالیتی ارادی/تعمدی برای اصلاح عدم تطابق محصول یا بخشی از محصول.

 5. Deliverable


  تحویل شدنی:
  ھر محصول، نتیجه یا قابلیت قابل تصدیق برای انجام یک خدمت که نیاز است تولید شود تا یک فرآیند، فاز یا پروژهای کامل گردد.

 6. Discrete Effort


  کار مستقل/مجزا:
  فعالیتی که میتوان مستقلا آنرا برنامه ریزی و اندازه گیری کرد و خروجی مشخصی را به بار می آورد. کار مستقل، یکی از سه نوع فعالیت مدیریت ارزش کسب شده است که برای سنجش کارایی استفاده می شود.
 1. Early Finish Date


  موعد زودترین پایان (EF):
  در روش مسیر بحرانی، زودترین زمان ممکنی که بخشھای ناتمامی از زمانبندی میتواند براساس منطق شبکهای زمانبندی، موعد گزارش (Data Date) و قیود برنامه پایان پذیرد.

 2. Early Start Date


  موعد زودترین شروع (ES):
  در روش مسیر بحرانی، زودترین زمان ممکنی که بخش ھای ناتمامی از زمانبندی میتواند براساس منطق شبکه ای زمانبندی، موعد گزارش و قیود برنامه شروع گردد.

 3. Earned Value


  ارزش کسب شده (EV):
  میزان کار انجام گرفته که در شکل مقدار بودجه دراختیار برای کار عنوان میشود.

 4. Earned Value Management


  مدیریت ارزش کسب شده (EVM):
  روشی که گستره، زمانبندی و منابع را برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت پروژه ترکیب میکند.

 5. Effort


  تلاش:
  تعداد واحدھای کاری که برای تکمیل یک فعالیت زمانبندی شده یا اجزای ساختار شکست کار مورد نیاز است و معمولا بصورت ساعت، روز یا ھفته بیان میشود.

 6. Enterprise Environmental Factors


  عوامل محیطی سازمان:
  شرایطی نه لزوما تحت کنترل تیم که تاثیرگذار، محدودکننده یا جھت دھنده به پروژه، طرح یا پورتفولیو است.

 7. Estimate at Completion


  برآورد/تخمین [در زمان] تکمیل (EAC):
  ھزینه کل قابل انتظار برای تکمیل ھمه کارھا که بصورت جمعی از ھزینه واقعی تاکنون و برآورد ھزینه تکمیل بیان میشود.

 8. Estimate to Complete


  برآورد/تخمین [تا زمان] تکمیل (ETC):
  ھزینه قابل انتظار برای تکمیل ھمه کارھای باقیمانده پروژه.
 1. Fast Tracking


  فشرده سازی:
  تکنیک فشرده سازی زمانبندی بدینصورت که فعالیتھا یا فازھا، که بطور موازیو در تسلسل معمول انجام میشوند، با حداقل زمان ممکن اجرا شوند.

 2. Finish-to-Finish


  [ارتباط] پایان به پایان (FF):
  ارتباط منطقی مابین فعالیتھا بطوریکه یک فعالیت پسین/متاخر نتواند پایان یابد پیشاز آنکه فعالیت پیشین/پیشنیاز پایان یافته باشد.

 3. Finish to Finish


  [ارتباط] پایان به پایان (FF):
  ارتباط منطقی مابین فعالیتھا بطوریکه یک فعالیت پسین/متاخر نتواند شروع شود پیشاز آنکه فعالیت پیشین/پیشنیاز پایان یافته باشد.

 4. Forward Pass


  گذر روبه جلو:
  یک تکنیک در روش مسیر بحرانی برای محاسبه موعد زودترین شروع یا زودترین پایان از طریق حرکت به سوی جلو در مدل زمانبندی از ابتدای پروژه یا ھرلحظه ای در زمان.

 5. Free Float


  شناوری آزاد:
  مقدار زمانی که یک فعالیت میتواند تاخیر داشته باشد، بی آنکه موعد زودترین شروع ھیچ فعالیت پسینی تاخیر نخورد یا قیود زمانبندی خدشه دار نشود.
 1. Gantt chart


  نمودار گانت:
  نمودار میله ای اطلاعات زمانبندی که لیست فعالیتھا در محور عمودی قرار دارد، تاریخ/تقویم در محور افقی و طول مدت فعالیتھا بصورت میله افقی براساس [فاصله] آغاز تا پایان ھرفعالیت نشان داده شده است.

 1. Human Resource Plan


  برنامه منابع انسانی:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که چگونگی ساختاردھی و آدرسدھی نقشھا و مسوولیتھا، ارتباطات گزارشدھی و مدیریت کارکنان را تشریح میکند.
 1. Lag


  تأخر/پسافتادگی/دیرش:
  مقدار زمانی که باتوجه به فعالیت پیشین، نیاز است تا یک فعالیت پسین/متاخر به تاخیر بیفتد.

 2. Late Finish Date


  موعد دیرترین پایان (LF):
  در روش مسیر بحرانی، دیرترین زمان ممکنی که بخش ھای ناتمامی از زمانبندی میتواند براساس منطق شبکه ای زمانبندی، موعد تکمیل پروژه و قیود زمانبندی پایان پذیرد.

 3. Late Start Date


  موعد دیرترین شروع (LS):
  در روش مسیر بحرانی، زودترین زمان ممکنی که بخش ھای ناتمامی از زمانبندی میتواند براساس منطق شبکه ای زمانبندی، موعد تکمیل پروژه و قیود برنامه شروع گردد. ارتباط منطقی مابین فعالیتھا بطوریکه یک فعالیت پسین/متاخر نتواند شروع شود پیش از آنکه فعالیت پیشین/پیش نیاز پایان یافته باشد.

 4. Lead


  تقدم/پیشافتادگی:
  مقدار زمانی که باتوجه به فعالیت پیشین یک فعالیت پسین/متاخر می تواند تسریع گردد.

 5. Lessons Learned


  درس آموخته ھا:
  درس آموخته ھا : دانشی که در حین پروژه بدست میآید که نشانگر آنست که اتفاقات پروژه چگونه راھبری شده یا در آینده باید شود به ھدف افزایش کارایی آینده.

 6. Level of Effort


  سطح کار (LOE):
  فعالیت است که مستقیما به محصول نھایی ختم نمیشود و با بازه ای از زمان سنجیده می شود.

 7. Logical Relationship


  ارتباط منطقی:
  وابستگی مابین دو فعالیت یا مابین یک فعالیت و یک موعد مھم (Milestone)
 1. Milestone


  موعد مھم/مایلستون:
  نقطه یا رویداد مھمی در پروژه، طرح یا پورتفولیو.

 2. Most Likely Duration


  محتمل ترین مدت:
  برآوردی از محتمل ترین طول مدت فعالیت که تمامی متغیرھای شناخته شده موثر در عملکرد را درنظر داشته باشد.
 1. Opportunity


  فرصت:
  ریسکی که اثری مثبت بر یک یا بیشتر از اھداف پروژه دارد.

 2. Optimistic Duration


  مدت خوشبینانه:
  برآوردی از کوتاهترین طول مدت فعالیت با درنظرگیری تمامی متغیرھای موثر در عملکرد.

 3. Organizational Breakdown Structure


  ساختار شکست سازمانی (OBS):
  بیان سلسله مراتبی سازمان پروژه، که روابط میان فعالیتھای پروژه و واحدھای سازمانی انجام دھنده آن فعالیتھا را نشان میدھد.

 4. Organizational Process Assets


  سرمایه ھای فرآیندی سازمانی (OPA):
  نامه ھا، فرآیندھا، سیاستھا، رویه ھا و قواعد دانشی معین شده یا مورد استفاده بوسیله سازمان مجری.

 5. Organizational Project Management Maturity


  بلوغ مدیریت پروژه سازمانی:
  سطحی از توانمندی سازمانی در ارایه خروجی ھای مطلوب استراتژیک در یک وضع قابل پیش بینی، قابل کنترل و قابل اعتماد.
 1. Parametric Estimating

  تخمین پارامتری:
  تکنیکی برای برآورد که با استفاده از الگوریتمی ھزینه یا مدت زمان بر پایه داده ھای گذشته و پارامترھای پروژه محاسبه میگردد.

 2. Path Convergence

  ھمگرایی مسیر:
  عنوان ارتباطی است که در آن یک فعالیت زمانبندی بیش از یک پیش نیاز دارد.

 3. Path Divergence

  واگرایی مسیر:
  عنوان ارتباطی است که در آن یک فعالیت زمانبندی بیش از یک فعالیت متاخر دارد.

 4. Percent Complete

  درصد تکمیل:
  تخمین درصدی از مقدار کار انجام شده یک فعالیت یا جزیی از ساختار شکست کار.

 5. Performing Organization

  سازمان مجری:
  به بنگاھی اطلاق میگردد که کارکنانش بیشترین درگیری مستقیم در کار پروژه یا طرح دارند.

 6. Pessimistic Duration

  مدت بدبینانه:
  برآوردی از بلندترین طول مدت فعالیت، بادرنظرگیری تمامی متغیرھای موثر در عملکرد.

 7. Phase Gate

  دروازه فاز:
  بازنگری در پایان یک فاز برای تصمیمگیری در رفتن به فاز بعدی، ادامه دان به ھمراه تغییرات/اصلاحات یا خاتمه دادن پروژه یا طرح.

 8. Planned Value

  ارزش برنامه ای (PV):
  بودجه تحت اختیار که به کارھای برنامه ریزی شده اختصاص یافته

 9. Portfolio

  پورتفولیو/سبد پروژه:
  پروژه ھا، طرحھا، زیر سبدھا و عملیاتی که برای رسیدن به اھداف استراتژیک بصورت یک گروه مدیریت می شود.

 10. Portfolio Balancing

  موازنه سبد پروژه:
  فرایند بھینه سازی ترکیبی از اجزای سبد پروژه برای رسیدن به اھداف استراتژیک بیشتری از سازمان.

 11. Portfolio Management

  مدیریت سبد پروژه:
  مدیریت متمرکز یک یا بیشتر سبد پروژه برای دستیابی به اھداف است.

 12. Precedence Diagramming Method

  روش دیاگرام پیش نیازی (PDM):
  تکنیکی مورد استفاده در ساختن برنامه زمانبندی که در آن گره ھا نشانگر فعالیتھا بوده که توالی آنھا ھمانطور که در اجرای کارھا وجود دارد ازطریق یک یا چند پیوند بصورت گرافیکی بھم ارتباط داده شده اند.

 13. Predecessor Activity

  فعالیت پیش نیاز:
  فعالیتی در برنامه زمانبندی که منطقا پیش از یک فعالیت وابسته  می آید.

   

 14. Preventive Action

  اقدام پیشگیرانه:
  فعالیتی ارادی که اطمینان از تطابق کارایی آینده کاری از پروژه با برنامه مدیریت پروژه را تضمین کند.

 15. Probability and Impact Matrix

  ماتریس اثر و احتمال:
  شبکه ای حاصل از نگاشت احتمال وقوع ھر ریسک و اثر آن بر اھداف پروژه درصورت وقوع.

 16. Procurement Management Plan

  برنامه مدیریت تدارکات:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که چگونگی تحصیل کالا و خدمات را توسط تیم پروژه از خارج از سازمان مجری پروژه تشریح میکند.

 17. Product Life Cycle

  چرخه عمر محصول:
  مجموعه مراحلی که نشانگر تکامل یک محصول از زمان ایده و مفھوم اولیه تا تحویل، رشد، توسعه, بلوغ و نھایتا مرگ آن است.

 18. Program

  طرح:
  گروھی از پروژهھا، زیر پروژهھا و کارھای طرح مرتبط/وابسته بھم که برای رسیدن به منافعی مستقل از نتیجه ھرکدام، بطور ھماھنگ مدیریت میشود.

 19. Program Management

  مدیریت طرح:
  بکارگیری دانش، مھارتھا، ابزارھا و تکنیکھا در یک طرح برای رسیدن به الزامات طرح و دستیابی به منافع و نظارت آنچه به تنھایی ازطریق مدیریت مستقل پروژه ھا در دسترس نیست.

 20. Program Management Office

  دفتر مدیریت طرح:
  یکساختار مدیریتی که فرایندھای اداره و نظارت مرتبط با طرح را استاندارد کرده و به اشتراک گذاری منابع، روشھا/متدولوژیھا، تکنیکھا و ابزارھا را امکانپذیر می سازد.

 21. Progressive Elaboration

  وضوح تدریجی:
  فرآیند مکرر افزایش سطح تفصیلی برنامه مدیریت پروژه حاصل از فراھم شدن اطلاعات بیشتر و برآوردھای دقیقتر.

 22. Project

  پروژه:
  تلاش موقتی برای ساختن یک محصول، خدمت یا نتیجه یکتا.

 23. Project Calendar

  تقویم پروژه:
  تقویمی که روزھا و نوبتھای کاری در دسترس فعالیتھای برنامه زمانبندی را مشخص میکند.

 24. Project Charter

  منشور پروژه:
  مستندسیت که توسط آغازگر یا پشتیبان پروژه صادرشده و بطور رسمی وجود پروژه را اعلام میکند و نیز اختیار بکارگیری منابع سازمانی در فعالیتھای پروژه را به مدیر پروژه منتخب تفویض میکند.

 25. Project Life Cycle

  چرخه عمر پروژه:
  مجموعه فازھای یک پروژه از آغاز تا خاتمه.

 26. Project Management

  مدیریت پروژه:
  بکارگیری دانش، مھارتھا، ابزارھا و تکنیکھا در فعالیتھای پروژه برای دستیابی به الزامات پروژه.

 27. Project Management Office

  دفتر مدیریت پروژه (PMO):
  ک ساختار مدیریتی که فرایندھای اداره و نظارت مرتبط با پروژه را استاندارد کرده و به اشتراک گذاری منابع، روشھا/متدولوژی ھا، تکنیک ھا و ابزارھا را امکان پذیر میسازد.

 28. Project Management Plan

   برنامه مدیریت پروژه (PMP):
  مستندیست که چگونگی اجرا، نظارت و کنترل پروژه را تشریح میکند.

 29. Project Manager

  مدیر پروژه:
  شخصی که توسط سازمان مجری پروژه برای رھبری تیم پروژه و پاسخگو در دستیابی به اھداف پروژه گماشته میشود.

 30. Project Phase

  فاز پروژه:
  مجموعهای فعالیتھای پروژه که بطور منطقی باھم مرتبط بوده و نھایتا منجر به تکمیل یک یا چند نتیجه تحویل دادنی می گردد.

 31. Project Schedule

  برنامه زمانبندی پروژه:
  یک خروجی از مدل برنامه ریزی که فعالیتھا را در پیوند با تاریخھا، طول مدت، مایلستونھا و منابع برنامه ای نشان می دھد.

 32. Project Schedule Network Diagram

  نمودار شبکه ای زمانبندی پروژه:
  نمایش گرافیکی ارتباطات منطقی فعالیتھای برنامه زمانبندی پروژه

 33. Project Scope

  محدوده پروژه:
  کار مقرر برای تحویل یک محصول، خدمت یا نتیجه در یک شکل و وظیفه مشخص شده.

 34. Project Scope Statement

  بیانیه محدوده پروژه:
  شرحی شامل بیانی از محدوده پروژه، تحویل دادنی ھای اصلی، مفروضات و محدودیتھا.

 1. Quality Management Plan


  برنامه مدیریت کیفیت:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که چگونگی استقرار سیاستھای کیفی سازمان را تشریح میکند.

 1. Requirement

  نیازمندی/الزام:
  شرط یا قابلیتی که نیاز است در محصول، خدمت یا نتیجه برای ایفاد قرارداد یا ھر مشخصات رسمی تکلیف شده، ارایه گردد.

 2. Requirements Management Plan

  برنامه مدیریت الزامات:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که چگونگی تحلیل، مستندسازی و مدیریت الزامات را تشریح میکند.

 3. Requirements Traceability Matrix

  ماتریس ردیابی الزامات:
  ماتریسی که الزامات محصول را به شکل پیوندی میان منشاء آنھا به تحویل دادنی ھایشان نشان میدھد.

 4. Resource Breakdown Structure

  ساختار شکست منابع (RBS):
  ساختار سلسله مراتبی که نوع و گروه منابع را نشان می دهد.

 5. Resource Calendar

  تقویم منابع:
  تقویمی نشانگر روزھا و نوبتھای کاری که ھر منبع معین در دسترس است.

 6. Resource Leveling

  سطح بندی منابع:
  تکنیکی که در آن تاریخھای شروع و پایان براساس محدودیتھای منابع و به ھدف توازن میان تقاضا و در دسترس بودن منابع تنظیم می گردد.

 7. Responsibility Assignment Matrix

  ماتریس تخصیص مسوولیت (RAM):
  شبکهای که منابع تخصیص یافته پروژه به ھر بسته کاری را نشان می دھد.

 8. Risk

  ریسک:
  واقعه یا شرایط محتملی که اگر رخ دھد اثری مثبت یا منفی بر یک یا چند ھدف پروژه خواھد داشت.

 9. Risk Acceptance

  پذیرش ریسک:
  یک استراتژی پاسخ ریسک که به موجب آن تیم پروژه تصمیم بر تایید ریسک گرفته و ھیچ اقدامی مگر وقوع ریسک را درپیش نمی گیرد.

 10. Risk Avoidance

  اجتناب از ریسک:
  یک استراتژی پاسخ ریسک که به موجب آن تیم پروژه سعی در محو کردن ریسک یا حفاظت پروژه از اثرات آن می کند.

 11. Risk Breakdown Structure

  ساختار شکست ریسک (RBS):
  سلسله مراتبی نمایشگر ریسکھا مطابق گروه بندی آنھا.

 12. Risk Category

  گروه ریسک:
  گروھی از علل بالقوه ریسک ھا.

 13. Risk Management Plan

  برنامه مدیریت ریسک:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه، طرح یا سبد پروژه که چگونگی ساختاربندی و انجام کارھای مدیریت ریسک را تشریح می کند.

 14. Risk Mitigation

  کاھش ریسک:
  یک استراتژی پاسخ ریسک که به موجب آن تیم پروژه سعی در کاستن احتمال یا اثر یک ریسک دارد.

 15. Risk Register

  دفتر ثبت ریسک:
  مستندی که نتایج تحلیل ریسکھا و برنامه ریزی پاسخھا در آن ثبت میگردد.

 16. Risk Transference

  انتقال ریسک:
  یک استراتژی پاسخ ریسک که به موجب آن تیم پروژه اثر مخاطره را به ھمراه مالکیت پاسخ، به شخص ثالت منتقل میکند.

 17. Rolling Wave Planning

  برنامه ریزی موج غلطان:
  تکنیک برنامه ریزی تکرارشونده که در آن کارھایی که به زودی انجام خواھندشد به تفصیل برنامه ریزی شوند درحالیکه کارھای دورتر در سطحی کلانتر برنامه ریزی میشوند.

   

 1. [accordion title='

  Schedule Baseline

  ']

  زمانبندی مبنا:
  نسخه مورد پذیرشی از مدل زمانبندی که تنھا از طریق رویه رسمی کنترل تغییرات امکان تغییر دراد و بعنوان مبنایی برای مقایسه نتایج واقعی بکار میرود.

 2. Schedule Compression

  فشرده سازی زمانبندی:
  تکنیکی برای کوتاه کردن طول مدت زمانبندی بدون کاستن از گستره پروژه.

 3. Schedule Management Plan

  برنامه مدیریت زمانبندی:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که کارھای ایجاد و توسعه، نظارت و کنترل پروژه یا طرح را بنیان می نھد.

 4. Schedule Model

  مدل زمانبندی:
  بیانی از برنامه اجرایی کارھای پروژه، شامل مدت زمانھا، وابستگی ھا و دیگر اطلاعات برنامهریزی، مورد استفاده در ایجاد زمانبندی پروژه ھمراه با دیگر مصنوعات زمانبندی.

 5. Schedule Model Analysis

  تحلیل مدل زمانبندی:
  فرآیند بررسی و تحلیل خروجی مدل زمانبندی به ھدف بھینه سازی برنامه زمانبندی.

 6. Schedule Performance Index

  شاخص عملکرد زمانبندی (SPI):
  مقیاسی از کارایی زمانبندی که بصورت نسبت ارزش کسب شده (EV) به ارزش برنامه ای (PV) بیان می شود.

 7. Schedule Variance

  انحراف زمانبندی (SV) :
  مقیاسی از کارایی زمانبندی که بصورت اختلاف ارزش کسب شده (EV) به ارزش برنامه ای (PV) بیان می شود.

 8. Scope Baseline

  برنامه مبنای محدوده:
  نسخه مورد پذیرشی شامل بیانیه گستره، ساختار شکست کار و لغتنامه ساختار شکست کار که تنھا از طریق رویه رسمی کنترل تغییرات امکان تغییر دارد و بعنوان مبنایی برای مقایسه بکار می رود.

 9. Scope Creep

  خزش محدوده:
  افزایش مھارنشده گستره محصول یا پروژه بدون سازگاری و تعدی زمان، ھزینه و منابع.

 10. Project Management Office

  دفتر مدیریت پروژه (PMO):
  ک ساختار مدیریتی که فرایندھای اداره و نظارت مرتبط با پروژه را استاندارد کرده و به اشتراک گذاری منابع، روشھا/متدولوژی ھا، تکنیک ھا و ابزارھا را امکان پذیر میسازد.

 11. Scope Management Plan

   برنامه مدیریت محدوده:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا طرح که چگونگی تعیین، توسعه، نظارت و کنترل و تصدیق گستره را تشریح می کند.

 12. S-Curve Analysis

  تحلیل نمودار S :
  تکنیکی در مدیریت ارزش کسبشده مورد استفاده در نمایش دادن روند عملکرد با استفاده از نموداری که ھزینه تجمعی را در طول یک دوره زمانی معین نشان می دھد.

 13. Secondary Risk

  ریسک ثانویه:
  ریسک برخاسته از نتیجه مستقیم اجرای پاسخ ریسک دیگر.

 14. Sponsor

  حامی/پشتیبان:
  شخص یا گروھی که منابع و کمک را برای پروژه، طرح یا سبد پروژه ھا تامین کرده و در قبال موفقیت آن پاسخگو است.

 15. Staffing Management Plan

  برنامه مدیریت کارکنان:
  یکی از اجزای برنامه مدیریت منابع انسانی که زمان و چگونگی بکارگیری اعضای تیم و مدت زمان نیاز به آنھا را تشریح میکند.

 16. Stakeholder

  ذینفع:
  شخص، گروه یا سازمانی که ممکن است یا اینگونه احساس کند که بر تصمیم، فعالیت و یا یک خروجی پروژه، طرح یا سبد پروژه تاثیرگذار یا تاثیرپذیر باشد.

 17. Start-to-Finish

  [ارتباط] شروع به پایان (SF):
  ارتباط منطقی مابین فعالیتھا بطوریکه یک فعالیت پسین/متاخر نتواند پایان یابد پیش از آنکه فعالیت پیشین/پیشنیاز آغاز شده باشد.

   

 18. Start-to-Start

  [ارتباط] شروع به شروع (SS):
  ارتباط منطقی مابین فعالیتھا بطوریکه یک فعالیت  پسین/متاخر نتواند شروع شود پیش از آنکه فعالیت پیشین/پیش نیاز شروع شده باشد.

   

 19. Successor Activity

  فعالیت پسین/متاخر:
  : فعالیتی وابسته در زمانبندی که منطقا پس از یک فعالیت دیگر می آید.

   

 20. Summary Activity

  فعالیت خلاصه:
  گروھی از فعالیتھای مرتبط در زمانبندی که تجمیع شده و بصورت یک کار واحد نمایش داده می شود.

 1. Threat

  تھدید:
  ریسکی که اثری منفی بر یک یا بیشتر اھداف پروژه دارد.

 2. Three-Point Estimate

  برآورد سه نقطه ای:
  تکنیکی مورد استفاده در برآورد ھزینه یا زمان براساس میانگینی از برآوردھای خوش بینانه، بدبینانه و محتمل، زمانی که در برآورد یک فعالیت خاص عدم اطمینان وجود دارد.

 3. To-Complete Performance Index

  شاخص عملکرد تا تکمیل (TCPI):
  مقیاسی از عملکرد ھزینهای مورد نیاز برای دستیابی به یک ھدف مدیریتی معین باتوجه به منابع باقیمانده؛ که بصورت نسبت ھزینه تکمیل به بودجه باقیمانده بیان می شود.

 4. Total Float

  شناوری کل (TF):
  مقدار زمانی که یک فعالیت برنامه میتواند از زمان زودترین شروع تاخیر یا تمدید داشته باشد بی آنکه تاریخ پایان پروژه را به تاخیر بیندازد یا از حدود پروژه تخطی کند.

 5. Trigger Condition

  شرط محرک:
  واقعه یا وضعیتی که نشانده قریب الوقوع بودن یک ریسک است.

   

 1. Variance Analysis

  تحلیل انحراف:
  تکنیکی برای کشف دلیل و درجه اختلاف مابین برنامه مبنا و عملکرد واقعی.

 2. Variance at Completion

  انحراف در انتھا/تکمیل:
  پیش بینی مقدار مازاد یا کمبود بودجه؛ حاصل از تفریق مابین بودجه تکمیل (BAC) و برآورد تکمیل (EAC)

   

 1. WBS Dictionary

  واژه نامه ساختار شکست کار:
  مستندیست که جزئیات اقلام تحویل دادنی، فعالیتھا و اطلاعات برنامه زمانبندی ھرکدام از اجزای ساختار شکست کار را فراھم می کند.

 2. What-If Scenario Analysis

  تحلیل سناریوی چه-اگر:
  فرآیند ارزیابی سناریوھا با ھدف پیش بینی اثر آنھا بر اھداف پروژه.

   

 3. Work Breakdown Structure

  ساختار شکست کار (WBS):
  شکست سلسله مراتبی کل گستره کاری که نیاز است تیم پروژه برای تکمیل اھداف پروژه و آفریدن اقلام قابل تحویل به انجام برساند.

   

 4. Work Package

  بسته کاری (WP):
  کار مشخص شده در پایین ترین سطح ساختار شکست کار بطوریکه ھزینه و مدت زمان آن قابل تخمین و مدیریت باشد.

   

 5. Workaround

  کارساز:
  پاسخ به تھدیدی که رخ داده درحالیکه پاسخ اولیهای برای آن برنامه ریزی نشده یا اینکه پاسخ موثر نبوده است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه آکادمی مدیریت حرفه ای می باشد. 1399-1394