آکادمی مدیریت حرفه ای

دانشنامه مدیریت استراتژیک

 1. آرمان ها و رسالت

  نقطه ای که کوشش ها معطوف به رسیدن به آن است، فلسفه تشکیل سازمان ها دست یابی به آرمان ها و اهداف اجراء و عملی کردن رسالت هاست و در برنامه ریزی هدف نتیجه نهایی عملیات است که مقصود برنامه ریز، نیل به آن است.

 2. اجرا

  عملی کردن پیش بینی ها

 3. ارزش ها

  اصول اعتقادی پویا و اساسی سازمان می باشند.

 4. ارزیابی استراتژیکی

  تعیین ارزش اقدامات استراتژیکی که میتواند منقطع و یا غیر حضوری هم باشد.

 5. ارزیابی محیط داخلی

  منظور عوامل و فعالیت های قابل کنترل میباشند.

   

 6. ارزیابی محیط خارجی

  تجزیه و تحلیل محیطی جهت شناسایی و ارزیابی متغیرهای اصلی میباشد که خارج از کنترل سازمان است.

 7. استراتژی

  عبارتست از طرح ها و برنامه های مدیریت برای کسب نتایج منطبق با رسالت و اهداف سازمان و وسیله ایست برای رسیدن به اهداف،طرحی است جامع، واحد و کامل برای رسیدن به اهداف.
  استراتژی اصطلاحی است در مدیریت برای بیان رابطه‌ای که سازمان یا بنگاه، با محیط خارجی خود برقرار کرده است و یا می‌خواهد برقرار کند. استراتژی، شامل دستورالعمل‌هایی برای تصمیم‌گیری‌های اساسی است که بر کارکرد بلندمدت سازمان یا بنگاه اثر می‌گذارد. تمام سازمان‌ها یا بنگاه‌ها، دارای استراتژی هستند که ممکن است آشکار، پنهان و مکتوب یا در ذهن مدیران آن سازمان باشد؛ ولی این به معنای آن نیست که همه‌ی آن‌ها استراتژی خوبی داشته باشند. در حقیقت یک استراتژی خوب، آن است که مطلوب‌ترین رابطه را بین بنگاه یا سازمان با منابع آن و محیط خارجی برقرار کند.

 8. استراتژیست ها

  مدیران ارشدی که سازمان را ارزیابی و در گردآوری، آنالیز و تدوین استراتژی یاری میکنند.

 9. استراتژی به معنای الگو

  اگر استراتژی ها بتوانند از پیش اندیشیده شوند، میتوانند دست یافتنی هم باشند. استراتژی به معنای یک نقشه پیش از اقدام کافی به نظر نمی رسد و لازم است استراتژی هایی را بشناسیم که سازمان ها واقعا به آن دست یافته اند نه اینکه تنها قصد پیگیری آنها وجود داشته است. در واقع استراتژی الگوی سلسله اقدامات و تداوم رفتار است، چه اندیشیده باشد یا نباشد.

 10. استراتژی به معنای دیدگاه

  استراتژی دیدگاهی است که محتوای آن تنها از یک وضعیت شاخص تشکیل نمیشود، بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار را نسبت به جهان در بر میگیرد.

 11. استراتژی به معنای طرح و نقشه

  یعنی نوعی مسیر اقدام آگاهانه، رهنمودی برای برخورد با یک وضعیت و اقدامی هدف دار و طرحی برای اقدام است. در مدیریت نیز استراتژی طراحی واحد و جامع و یکپارچه است که برای اطمینان از دستیابی به هدف اساسی سازمان تنظیم می شود و در فرهنگ عبارتست از طرح، شیوه با سلسله ای از اقدامات یا برنامه ها برای دستیابی به هدف یا نتیجه ای خاص.

 12. استراتژی به معنای موضع

  استراتژی به گونه ای نیروی وسط میان سازمان و محیط  جلوه میکند.

 13. اهداف بلندمدت

  نتایجی که در پی اجرای ماموریت سازمان در چارچوب زمانی بلندمدت بدست می آید.

 14. اهداف سالیانه

  رویدادهای کمتر از یک سال که برای دستیابی به اهداف بلندمدت ضروری است.

 15. اولویت

  تنظیم تقدم و تاخر اقدامات اجرایی

   

   

 1. برنامه

  طرح وسیعی از فعالیت های به هم پیوسته که بطور طبیعی اهداف و اقدامات لازم جهت دستیابی به اهداف، افراد بخش های مسئول برای هر اقدام، ترتیب مراحل متفاوت و منابع مورد استفاده را معین و مشخص می کند

 2. برنامه ریزی

  عبارتست از ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم در زمان حال برای آنچه که در آینده باید صورت گیرد یعنی تصمیم گیری قبلی نسبت به کارهایی که باید انجام گیرد.

 3. برنامه استراتژیک

  برنامه استراتژیک در مدیریت استراتژیک که کنترل استراتژیک تکمیل کننده ی آن خواهد بود و مدیریت استراتژیک فرآیند هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر میسازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد و ماحصل آن استراتژی ها و روش های تحقق آن است.

 4. برنامه ریزی استراتژیک

  دوراندیشی سازمان یافته شامل تعیین رسالت و ماموریت،هدف گذاری یا تفکیک رسالت به هدف های کمی و کیفی کوتاه مدت، تعیین خط مشی ها و سیاست ها، برنامه ریزی تاکتیکی است.

  فرآیند توسعه و ایجاد استراتژی است که اساسی ترین و دیررس ترین برنامه ریزی است که مدیران برای سازمان انجام میدهند. در واقع آن چارچوب را برا برنامه ریزی تفضیلی ) برنامه ریزی عملیاتی ( که در اجرای استراتژی لازم است، فراهم میکند.

   

 5. بررسی عوامل داخلی سازمان

  فرآیند ارزیابی عوامل درونی سازمان درست موازی فرآیند بررسی عوامل خارجی است و برای سازمان، نقاط قوت و ضعف را نشان میدهد. این عوامل عبارتند از مسائل مدیریتی، بازاریابی، امور مالی، پرسنلی، اطلاعات، ناوری،تحقیق و توسعه، عملیات و ...

 6. بحران

  عدم تعادل در ادامه روند حیات یک پدیده یا سازمان

 7. بیانیه چشم انداز

  در اولین گام به این سوال پاسخ میدهد که میخواهیم چه بشویم؟

 8. بیانیه ماموریت

  متن رسمی برای تشریح فلسفه وجود، اهداف، سیاست ها،استراتژی ها، طرح ها و برنامه های سازمان. این برنامه نشان دهنده ی طیف فعالیت از نظر این که ما به چه کاری مشغول هستیم ؟

   

 1. تصمیم گیری

  عبارتست از انتخاب یک راهکار از میان راهکارهای مختلف برای رسیدن به هدف.

 2. توان

  مجموعه ای از قابلیت های بالقوه و بالفعل یک سازمان

 3. تهدید

  مولفه های پویای مخالف تحقق اهداف در محیط خارجی سازمان در حال و آینده.

   

 1. چالش

  موانع و نقد برنامه ها و یا اقدامات استراتژیکی

 2. چشم انداز

  خواسته قبلی سازمان که در شرایط بدون محدودیت، بسیار بلندمدت و آرمانی است.

 3. چشم انداز (سند)

  در سند چشم انداز سازمان به این پرسش پاسخ داده میشود که ما میخواهیم چه بشویم ؟

 1. راهبرد

  هنر بکارگیری هماهنگ توان داخلی و فرصت های خارجی در برابر تهدیدات برای نیل از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. هدف راهبردها فعالیت های بالقوه ای است که مستلزم تصمیمات مدیران عالی و میزان زیادی از تصمیمات سازمان و ساز و کارهایی است که با آن اهداف بلند مدت مثل گستره جغرافیایی، تنوع، توسعه محصول یا خدمت، واگذاری، انحلال و سرمایه گذاری مشترک، عینیت پیدا میکند.

 2. رسالت

  فلسفه ی وجودی سازمان است که همان هدف غایی موسسان آن است.

 3. روش برنامه ریزی راهبردی

  پیش بینی اقدامات موازی و متوالی برای دستیابی به راهبرد و نحوه اجرای آن.

 4. روش تفکر راهبردی

  دستیابی به راهبرد  از طریق محاوره نخبگان و ذینفعان.

   

 1. سطوح تدوین استراتژی

  در یک سازمان بزرگ، فعالیت هایی که در زمینه تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ها انجام میشود در سه سطح از مدیریت یعنی سطح کل سازمان، سطح بخش یا واحد تجاری استراتژیک و سطح وظیفه ای انجام میگیرد.

 2. سیاست

  اصول راهنمای حاکم بر راهبرد برای تحقق هدف است که حدود عمل (بایدها و نبایدها) را نیز مشخص میکند. سیاست ها و خط مشی ها ابزار دست یابی به اهداف سالانه هستند و در مرحله اجرای استراتژی نقش مهمی را ایفا می کنند. به عبارتی، مقصود رهنمودهای انجام کار، مقررات و نحوه ی تخصیص منابع و رویه هایی است که سازمان جهت دستیابی به اهداف اعلان شده و اجرای صحیح استراتژی استفاده می کند و راهنمای تصمیم گیری بوده و موقعیت های نگهداری را نشان میدهند و در سطوح سازمانی، بخشی و وظیفه ای وضع و امکان سازگاری و هماهنگی میان بخش های سازمانی را بوجود می آورند.

 3. سیاست و خط مشی

  عبارتست از راهنمای کار جهت نحوه ی تخصیص منابع و تجهیزات و نیز تعیین وظایف در سازمان به نحوی که مدیران اجرایی بتوانند استراتژی سازمان را به طور صحیح اجراء کنند.

   

 1. طرح

  پیش بینی اقدامات اجرایی آینده.

   

 1. علایق

  پیوندهای سازمان با سایر سازمان ها و پدیده ها که گسستن آن نیازمند صرف انرژی است.

 2. عوامل بیرونی

  مولفه های توان خارجی اثرگذار بر مولفه های داخلی سازمان

 3. عوامل درونی

  مولفه های توان داخلی اثرگذار بر مولفه های خارجی سازمان

 4. عوامل خارجی یا محیطی

  در بررسی عوامل خارجی سعی میشود روندها و رویدادهایی مانند افزایش رقابت خارجی، جابجایی جمعیت، فناوری اطلاعات، تغییرات اقتصادی، تورم و غیره که از کنترل یک سازمان خارج است، شناسایی و مورد ارزیابی قرارگیرد. در بررسی عوامل خارجی سعی میشود فرصت ها و تهدیداتی که سازمان با آنها روبهرو میشود، شناسایی گردد به گونه ای که مدیران بتوانند با تدوین استراتژی های مناسب، از فرصت ها بهره برداری و اثرات عوامل تهدید کننده را کاهش و یا از آن پرهیز کنند.

   

 1. فرصت

  مولفه های قابل استفاده در محیط خارجی برای تحقق اهداف سازمان در حال و آینده.

 2. فشار

  عوامل مانع یا مزاحم تحقق اهداف استراتژیکی در محیط خارجی

   

 1.  

  قابلیتهای قابل تقلید

  می توان خریداری کرد یا هر شرکتی که از مهارتهای مدیریتی بالا برخوردار باشد و منابع مالی خوبی در اختیار داشته باشد، می تواند آنها را خلق کند. بیشتر قابلیتهای فنی، قابل تقلید هستند.

 2. قابلیتهای متمایز

  از آن دسته مشخصات و ویژگیهایی که قابل کپی برداری توسط رقبا نیستند، یا این که به دشواری می توان آنها را تقلید کرد.

   

 1. ماموریت سازمان

  جمله یا عبارتی است که بدان وسیله مقصود یک سازمان از مقصود سازمان دیگر، متمایز می شود و آن، بیان کننده ی علت وجودی سازمان است. با استفاده از ماموریت سازمان، میتوان به این پرسش اساسی و اصلی پاسخ داد که فعالیت ما چیست ؟

  هر سازمان، برای وجود خود دلیلی دارد، ماموریت سازمان، مبنای اولویت ها، استراتژی ها، برنامه ها و وظایف کاری است. ماموریت یا رسالت باعث میشود که استراتژیست ها درباره ماهیت و دامنه ی فعالیت های کنونی سازمان بیاندیشند. در بیانیه ماموریت،مقصود، مشتریان محصولات یا خدمات، بازارها، فلسفه وجودی و فناوری مشخص میشود.

 2. مدیریت استراتژیک

  هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر میسازد به اهداف بلندمدت خود دست یابد.

 3. مراحل مدیریت استراتژیک

  فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرنده سه مرحله -

  است :

  مرحله اول (تدوین استراتژی ها): مقصود این است که ماموریت سازمان تعیین شود، شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید میکنند و یا فرصت هایی را بوجود می آورند، انجام شود. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین اهداف بلندمدت، در نظرگرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت ها انجام گیرد.

  مرحله دوم (اجرای استراتژی ها): سازمان با تعیین اهداف، منابع مورد نیاز را به گونه ای تخصیص میدهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا در آید،اجرای استراتژی ها مستلزم توسعه فرهنگی و ایجاد ساختار مناسب سازمان است و مقصود این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند و استراتژی های تدوین شده را به مرحله ی عمل درآورند.

  مرحله سوم (رزیابی استراتژی ها): بررسی و شناخت صحت انجام عملیات با توجه به بررسی عوامل داخلی و خارجی، محاسبه و سنجش عملکردها و اقدامات اصلاحی.

 4. مزیت رقابتی

  مفهوم مزیت رقابتی (Competitive Advantage) اولین بار توسط پورتر  ابداع شد. آن طور که پورتر میگوید، مزیت رقابتی نصیب شرکتی میگردد که برای مشتریانش ارزش قائل میشود. شرکتها برای رسیدن به مزیت رقابتی، بازارهایی را انتخاب میکنند که در آن جایگاهی ممتاز دارند و با بهبود مستمر موقعیت خود، شرکت را به هدفی متحرک برای رقبایشان تبدیل میکنند .

 5. منافع استراتژیکی

  منشاء مادی و معنوی که بهره گیری از آن موجب افزایش توان-استراتژیکی میشود. سازماندهی اطلاعات یاری می رسانند. استراتژیست ها افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می باشند.

 1. نظارت استراتژیکی

  مراقب حسن اجرای اقدامات استراتژیکی که عمدتا مستمر و حضوری است.

 2. نقاط ضعف

  مولفه های ناتوان محیط داخلی دور از اهداف که از گذشته شکل گرفته اند.

 3. نقاط قوت

  مولفه های توان دار محیط داخلی نزدیک به اهداف سازمان که از  گذشته شکل گرفته اند.

   

 1. هدف

  پدیده ی قابل دستیابی در یک مقطع زمانی که دارای ویژگی زمان مداری، مشخص بودن با قابلیت کمی شدن و امکان پذیری است.

 2. هماهنگی استراتژیک

  به معنای حداکثر کردن میزان هماهنگی مزیت رقابتی یک شرکت با قابلیتهای آن شرکت و همچنین به معنای حداکثر کردن منابع با فرصتهای موجود در محیط بیرونی است

   

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه آکادمی مدیریت حرفه ای می باشد. 1399-1394